Leveringsvoorwaarden

Laatst gewijzigd op

28 February 2022

Wat kun je verwachten?

Deze leveringsvoorwaarden is een extra toevoeging op onze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de huidige verkoopvoorwaarden:
van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoop en koopovereenkomsten tussen Star Nutraceuticals B.V. en koper (zoals vermeld op de orderbevestiging) voor goederen zoals vermeld op eventuele
order bevestiging. Geen enkele bepaling in de documenten van de Koper (inclusief de algemene voorwaarden)
en voorwaarden) is van toepassing op de verkopen die zijn/worden gesloten tussen Star Nutraceuticals B.V. en de koper.

ARTIKEL 2

Bestellingen worden geacht bindend te zijn voor de koper. De koper heeft geen recht om bestellingen te annuleren zonder schriftelijke toestemming van Star Nutraceuticals B.V. Deze toestemming is afhankelijk van:
de betaling van alle schade veroorzaakt door de annulering. Ongeacht het recht voor Star Nutraceuticals B.V. executie vorderen, komen partijen overeen dat een opzegging een
schadevergoeding van minimaal 30% van de geannuleerde bestelling voor kosten en gederfde inkomsten, zonder Star Nutraceuticals B.V. moet bewijzen en vorderen dat zij hogere schade heeft geleden. Alle wijzigingen in een bestelling moeten schriftelijk en binnen 5 werkdagen na de eerste bestelling worden doorgegeven aan
de Star Nutraceuticals B.V. Indien Star Nutraceuticals B.V. al is begonnen met gedeeltelijke of volledige uitvoering van de bestelling, kan de koper de niet-uitvoering van de kosten niet onthouden.

ARTIKEL 3

De transactie wordt afgesloten tegen de prijzen vermeld op de orderbevestiging. Prijzen zijn exclusief BTW noch welke andere kosten dan ook (transport, verpakking, verzekering, import en export, belastingen etc). Deze kosten zijn voor rekening van de koper. Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen in de markt en daardoor niet een vast gegeven. Orders welke een orderbevestiging hebben ontvangen kunnen niet meer in prijs gewijzigd worden tenzij de order expliciet door klant wordt gewijzigd.

ARTIKEL 4

Indien het vertrouwen van Star Nutraceuticals B.V. in de solvabiliteit van de koper wordt geschaad door indicatieve gebeurtenissen, zoals gerechtelijke procedures tegen de koper, behoudt Star Nutraceuticals B.V. zich het recht voor om de koper om garanties vragen. Als de koper deze garanties niet wil geven, kan Star Nutraceuticals B.V. de gehele bestelling of een gedeelte daarvan zonder enige reden van opgaaf annuleren, ook wanneer sommige goederen al reeds waren verzonden.

ARTIKEL 5

Alle recepturen blijven 100% eigendom van Star Nutraceuticals B.V. Dit betekent dat de koper op geen enkele wijze van Star Nutraceuticals B.V. kan eisen dat aangekochte receptuur exclusief aan enkel koper kan worden verkocht tenzij expliciet is overeengekomen en schriftelijk is getekend door zowel Star Nutraceuticals B.V. als koper. Indien er een schriftelijke overeenkomst is tussen beiden partijen is deze alleen rechtsgeldig als koper ook echt reeds de beschreven producten heeft aangekocht en volledig betaald bij Star Nutraceuticals B.V.

ARTIKEL 6

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering altijd plaats op het hoofdkantoor van Star Nutraceuticals B.V. Verzending naar koper geschiedt op risico van de koper. Standaard levering bestaat uit bulk (gestapeld losse producten) levering zonder doos op euro-pallet. Mochten de producten alsnog kosteloos zonder doos worden geleverd dan is dit een service en geen vast gegeven dat elke order verplicht verpakt in dozen wordt aangeleverd.

ARTIKEL 7

Genoemde leveringstermijn is indicatief. Vertragingen in de levering kunnen in geen geval aanleiding geven tot schending van contract, recht op schadevergoeding of rente, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Star Nutraceuticals B.V.. In het geval dat de werkzaamheden van de koper of die van een derde-bezorger direct of indirect betrokken bij de levering van de goederen wordt beïnvloed door een geval van overmacht, kan Star Nutraceuticals B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele
problemen en/of daaruit vloeiende extra kosten bij de levering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoudt Star Nutraceuticals B.V. zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren.
In het geval dat de koper de goederen niet binnen de gestelde termijn afhaalt of weigert af te halen
na melding van Star Nutraceuticals B.V. dat deze klaar staan is koper aansprakelijk voor de kosten van bewaring van deze goederen en eventuele rente.

ARTIKEL 8

Behoudens de bijzondere overeenkomsten, worden bestelde goederen geleverd in hun originele verpakking. Star Nutraceuticals B.V. behoudt zich het recht producten en verpakkingen aan te passen zonder daarbij de koper te informeren. Bestelde hoeveelheden kunnen worden aangepast om te voldoen aan de standaard verpakkingseenheden.

ARTIKEL 9

Op schriftelijk verzoek ontvangt koper een kopie van de documentatie met betrekking tot de bestelde producten. Alle specificaties, recepten, formuleringen, knowhow, marketingconcepten en/of product concepten zijn privé eigendom van Star Nutraceuticals B.V. en mag door koper slechts worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor het gebruik van deze producten. Reproducties of gebruik van deze informatie voor andere doeleinden is verboden. Het niet naleven van dit verbod door de koper zal aanleiding geven tot een forfaitaire som schadevergoeding van 5.000,00 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van Star Nutraceuticals B.V. om hogere schade te bewijzen en te vorderen van koper.

ARTIKEL 10

De producten van Star Nutraceuticals zijn gegarandeerd tegen defecten en defecten als gevolg van fabricage gebreken. Bijgevolg dekt deze garantie geen enkele klacht met betrekking tot nalatigheid of verkeerd gebruik, product wijzigingen, gebrekkige verzorging of onderhoud of onvoldoende bewaarcondities.
Deze garantie is strikt beperkt tot vervanging van onderdelen die door Star Nutraceuticals B.V. als defect worden beschouwd. Producten die defect worden bevonden zullen na schriftelijke overeenkomst met Star Nutraceuticals B.V. gratis opgehaald worden door Star Nutraceuticals B.V.
Om geaccepteerd te worden, moeten alle klachten worden ingediend per aangetekende post gericht aan Star Nutraceuticals B.V. binnen drie maanden na levering.

ARTIKEL 11

Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten met betrekking tot verkeerde leveringen, ontbrekende, beschadigde of defecte goederen schriftelijk aan Star Nutraceuticals B.V. te worden gemeld en binnen acht dagen (bij verborgen gebreken) na ontdekking van het verborgen gebrek, met vermelding van alle relevante gegevens, o.a. bestelling en factuurnummer, omschrijving van het gebrek, omschrijving van de schade. Niet volledige meldingen jegens Star Nutraceuticals B.V. worden niet in behandeling genomen. Elke mogelijke claim is beperkt tot de verkoopprijs van de goederen in kwestie. De koper vrijwaart Star Nutraceuticals B.V. voor aanspraken van derden, zoals klanten van koper. Goederen kunnen alleen worden geretourneerd na schriftelijke goedkeuring van Star Nutraceuticals B.V. Goederen geretourneerd zonder
schriftelijke goedkeuring wordt niet gecrediteerd. Klachten geven koper in geen geval het recht op opschorting of betaling van de prijs, zelfs niet gedeeltelijk, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.

ARTIKEL 12

De koper draagt ​​het risico van overmacht. Bovendien mocht de uitvoering van deze overeenkomst gehinderd of onevenredig worden belast door overmacht, worden de verplichtingen van Star Nutraceuticals B.V. opgeschorst.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de macht van Star Nutraceuticals B.V. valt, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen, vertragingen of verstoringen in transport, oorlogshandelingen, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de overheid of administratie, onvermogen om aardgas, andere brandstoffen of natuurlijke hulpbronnen te verkrijgen, leveringsproblemen, schaarste aan (grond)stoffen of gebrek aan productieproducten, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maakt. Fouten of vertragingen ten laste van de
toeleveranciers van Star Nutraceuticals B.V., handelingen van derden, een of meer fabricagefouten in materiaal van: een van de leveranciers van Star Nutraceuticals B.V., ongeacht of deze problemen zich voordoen bij Star Nutraceuticals B.V. of de leverancier van wie Star Nutraceuticals B.V. goederen verkrijgt.

ARTIKEL 13

Koper is niet bevoegd de handelsnaam of enige merknaam of claims expliciet (waaronder Star Labs Nutrition, Wheyland, Research Sports) van Star Nutraceuticals B.V. te gebruiken.

ARTIKEL 14

Alle eventuele geschillen die mochten ontstaan tussen koper en Star Nutraceuticals B.V
uitsluitend ingediend bij de Rechtbank van Ridderkerk, Nederland. Deze overeenkomst is onderworpen aan naar Nederlands recht, met uitzondering van het eigendomsvoorbehoud, waarop de wet van toepassing zal zijn van het land van de koper.

ARTIKEL 15

Mocht de rechter een van de bovengenoemde clausules ongeldig verklaren, dan zullen de andere clausules volledig van toepassing blijven.

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Vul in onderstaand formulier uw gegevens in. Een van onze professionals beantwoordt graag al uw vragen.